Zdjęcie: Z relikwiami Ojca Świętego Jana Pawła II, Sulistrowice, luty 2024

Prośmy o wstawiennictwo dla naszej Ojczyzny Wielkiego Mistyka i Kapłana – Św. Jana Pawła II oraz Prymasa – Bł. Stefana Wyszyńskiego. Prośmy o błogosławieństwo dla naszych rodzin i naszych małżonków, by naród zachował wiarę Chrystusową, w której pozostaje od ponad 1000. lat. Prośmy o to, by świat nie uległ szatanowi, bo ten świat niestety – zwłaszcza zachodnia cywilizacja euroatlantycka – odchodzi od Boga. Siły wrogie Panu Bogu opanowują to, co jest najważniejsze w społeczeństwie. Opanowują parlamenty i wydają bezbożne prawa, opanowują uniwersytety – poprzez które mogą kształtować bezbożną świadomość w młodych pokoleniach, opanowują media – które w ogromnym procencie są bezbożne i sieją sekularyzm.

Jednak nie możemy tracić nadziei. Pamiętajmy, walka ze złem to szczególna batalia, to nie tyko walka z jakimiś tam określonymi ludźmi. Walka między dobrem a złem toczy się w duszy każdego człowieka. Każdy z nas musi być świadomy, że nie wystarczy wierzyć, ale trzeba świadczyć o Chrystusie, żyjąc tak jak mówi Ewangelia, jak mówi Dekalog. Wtedy nawrócimy świat. To jest zobowiązanie, które spoczywa nie tylko na kapłanach, ale na każdym chrześcijaninie. Każdy z nas jest bowiem wezwany do świętości i do tego, by świadczyć o Chrystusie. Tylko świadkowie Ewangelii zmieniają ten świat.

Mając to wszystko na uwadze zwróćmy się o wstawiennictwo do Św. Jana Pawła II i Bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Mimo upływu czasu żyją Oni nadal w pamięci tych, którzy ich osobiście znali. Dla pokolenia młodych są to już postaci historyczne, ale nadal aktualne z racji tego, co głosili słowem, piórem oraz całym swoim życiem. Św. Jan Paweł II jako nieustraszony rzecznik człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym stał się szczególnym przykładem żywej miłości Ojczyzny i jest jednym z największych mężów w jej dziejach. Natomiast dziedzictwo duchowe Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego można zgrupować wg kilku zagadnień: godność człowieka jako dziecka Bożego („Człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga”), wartość rodziny i wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej („Rodzina jest największą siłą narodu i największą gwarancją bytu narodowego”), umiłowanie ojczyzny – jako cnota chrześcijańska („Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Miłość narodu i miłość ojczyzny jest moralnym i religijnym obowiązkiem każdego dziecka Bożego, każdego członka narodu”), poszanowanie praw człowieka jako fundament zdrowego ustroju („Zdrowa ekonomia wymaga zdrowej moralności i zdrowych zasad etyki, zdrowa zaś etyka zakłada miłość człowieka, zrozumienie jego wielkiej godności i posłannictwa”). Na takim fundamencie trzeba budować życie społeczne. Prymas Tysiąclecia został aresztowany przez komunistów i osadzony w więzieniu. Upokorzony, posądzony o zdradę ojczyzny nie zgodził się na współpracę z komunistami. Powiedział „Non possumus – nie możemy służyć wrogom Kościoła, nie możemy zdradzić Chrystusa”. Dodał „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce. W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Dla nas po Bogu największa miłość to Polska.” Kardynał Wyszyński ponadto pisał: ”Ziemia Polska ma być ziemią żywych nie umarłych, dlatego rodzina Polska ma rodzić żywe dzieci, a nie trupy. Jeżeli nie będą umieli szanować maleńkiego życia, które rodzi się w komórce ogniska domowego, nie uszanują życia obywateli, bo mordować nauczą się już w rodzinie. Naprzód będą mordować swoje dzieci, a później innych obywateli”. „W Polsce trzeba bronić spraw własnej ojczyzny, a nie obcych zamówień, bo nikt nam ojczyzny nie zbawi, nawet największe pożyczki i miliardowe sumy zza granicy nie zbawią nas. Możemy uczynić to tyko my sami, nie możemy handlować Ojczyzną, nie możemy też liczyć na to, że ktoś nas zbawi. Zbawi nas tylko Pan Jezus Chrystus – jeżeli zaufany Jego Ewangelii i rozpoczniemy rzetelną odnowę od siebie” (…) – powiedział kard. Stefan Wyszyński. „Po Bogu największa miłość to Polska, kochająca tradycję i kulturę narodową”.

Dziedzictwo wiary i zawierzenie Matce Chrystusowej powinny być fundamentalnym nurtem w życiu i pracy każdego Polaka – katolika. „Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza” – mawiał Kardynał Wyszyński. Dziś sami musimy podjąć jaką chcemy kroczyć drogą. Wielkie dziedzictwo, które wyznaczyli swoim życiem i nauczaniem Św. Jan Paweł II oraz Bł. Stefan Wyszyński powinno być dla nas drogowskazem prowadzącym do całkowitego zaufania Panu Bogu, Maryi i Bogurodzicy.