Zdjęcie: Taras widokowy przy kościele na Ślęży 718 m. n.p.m.

2 lutego siostry i bracia zakonni oraz kapłani zgromadzą się w świątyni katedralnej, wpatrzeni w Matkę Najświętszą będą odnawiać swoje śluby – oddanie się Bogu na jego wyłączną własność. Święty Jan Paweł II ogłosił dzień 2 lutego Dniem Życia Konsekrowanego. W wydanym orędziu podaje powody dla których ustanawia ten dzień. Jest on najpierw dniem dziękczynienia zakonnic, zakonników i kapłanów za wielki dar powołania do życia konsekrowanego. Dzień ten ma się przyczynić do lepszego poznania i szacunku dla życia konsekrowanego ze strony całego Ludu Bożego. Życie zakonne jest bowiem naśladowaniem Chrystusa i wielką radością dla kościoła. „Czym stałby się świat gdyby nie było zakonów?” przytacza retoryczne pytanie św. Jan Paweł II. W ramach zakonu naśladujemy Chrystusa, który nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu [Mt 20, 28]. Z miłości ku Niemu pełnimy naszą służbę wszystkim potrzebującym, osieroconym, ubogim, samotnym, głodnym prawdy Bożej. Każde zgromadzenie zakonne rodziło się w związku z zaistniałą potrzebą społeczną. Śluby zakonne ułatwiają służbę bliźniemu. Ślub czystości zapewnia wolność serca i uzdalnia do miłości wielu ludzi. Ślub ubóstwa uwalnia od trosk, ratuje od chciwości, uwrażliwia na ludzi biednych. Wspólnota dóbr zakonnych umożliwia tworzenie większych inicjatyw jak domy opieki, szpitale. A posłuszeństwo – zespala wielu ludzi, stanowi ważny i konieczny kapitał w realizowaniu przedsięwzięć duszpasterskich. Zakony świadczą o Chrystusie, służą Kościołowi, biorą udział w jego apostolstwie.

Jakich kapłanów potrzebuje świat współczesny? Ktoś powiedział, że kapłan powinien być niczym latarnia morska we mgle i wskazywać zagubionym drogę do Chrystusa. Ale nie wystarczy, że tę drogę wskazuje, on sam musi nią podążać, czyli nie tylko mówić ludziom o Bogu ale Bogiem żyć. We współczesnym świecie kapłan musi być żywym argumentem na istnienie Boga, który jest miłością i mądrością. Nie może się zamykać w swoim świecie, lecz iść do ludzi współczesnych by dawać im Boga poprzez sakramenty święte i swoje świadectwo. Współczesny świat nie potrzebuje bowiem tylko tych, którzy pięknie będą mówić o Chrystusie ale tych którzy będą żyli Chytrusem. Kościół potrzebuje kapłanów odpornych na pokusę pieniędzy, pychę, lekkomyślności i nieczystości. Kościół potrzebuje kapłanów świętych, mądrych, miłosiernych, roztropnych i kochających każdego człowieka. Kochających człowieka dla niego samego, a nie dla jakiś praktycznych celów jak to robią różne partie polityczne czy ideologie traktujące człowieka jako narzędzie w walce o władzę, stanowiska, pieniądze. To prawda, że zdążają się czasem kapłani, którzy zapominają o tym, że Chrystus jest w naszych bliźnich. Są nieprzyjemni w kontaktach z ludźmi traktując ich w sposób władczy i apodyktyczny. Na pewno w ten sposób nie służą Bogu. Kapłani są dziećmi współczesnego świata, który potrzebuje Zbawienia, są sługami Kościoła, który został założony przez Chrystusa, by nawracał ludzkie serca, by ten świat zbawiał. Dlatego współcześni kapłani mają być prorokami, tzn. mają nawoływać ludzi do nawrócenia serc, do powtórnego przemyślenia swojego życia. I muszą odważnie głosić, że Boże Przykazania to nie są sugestie i propozycje ale konieczne do zbawienia normy. Wbrew sławetnej poprawności politycznej nie wolno im tolerować zła moralnego, bez względu na okoliczności zło muszą nazywać po imieniu: zabójstwo zabójstwem, kradzież kradzieżą, kłamstwo – kłamstwem, a rozpustę – rozpustą. Nie wolno wymyślać eufemizmów, które uspokajać będą sumienie ludzi postępujących tak, jakby Bóg nie istniał, jakby nie pozostawił im swoich przykazań. Zarazem nie wolno potępiać człowieka za jego błędy. Prawda bowiem nakazuje zło nazwać po imieniu, nie pozwala utożsamiać człowieka ze złem jakie potępił, nie pozwala zwątpić w człowieka, któremu się zło zarzuca. Kapłan ma go kochać i właśnie dlatego zawsze i wszędzie musi ostrzegać przed złem. A ponieważ trwa walka dobra ze złem będą prześladowania kapłanów, ponieważ oni są znakiem, któremu sprzeciwiać się będą [Łk 2, 34]. Ale kapłan zawsze musi pozostać znakiem sprzeciwu wobec zła jakie panuje w świecie. Jesteśmy narodem chrześcijańskim dlatego módlmy się o dobrych i mądrych kapłanów i brońmy się przed ateizmem i dechrystianizacją. Nie pozwólmy deptać przykazań i Ewangelii. Brońmy naszej wiary w życiu rodzinnym. I przestańmy się lękać.